انقراض

انقراض عبدالرضا ناصرمقدسی درب سفینه که گشوده شد بوی سوزان آدمی بود  و هوای مانده .تار موها در فضای سفینه شناور بودند و با برخورد ... ادامه مطلب