اسطوره شناسی عصبی تکاملی

اسطوره2
اسطوره شناسی عصبی تکاملی
_

اسطوره شناسی عصبی تکاملی

پادکست های منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی

بخش ۱

0:00
0:00

بخش ۲

0:00
0:00

بخش ۳

0:00
0:00

بخش 7

0:00
0:00

بخش ۴

0:00
0:00

بخش ۵

0:00
0:00

بخش ۶

0:00
0:00

بخش ۸

0:00
0:00
اسطوره شناسی عصبی تکاملی
_

         مقالات اسطوره شناسی عصبی تکاملی

ونوس سراب: نمایه ای از تکامل مغز در عرصه ی فرهنگ

از نوروآنتروپولوژی تا اسطوره شناسی عصبی تکاملی دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-این نوشته در مجله عصر انسان شناسی به چاپ رسیده است ونوس ها از جمله

اسطوره شناسی عصبی تکاملی
_

         ویدئوهای اسطوره شناسی عصبی تکاملی