استاد ارفعی

کرونا به خط عیلامی

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-این نوشته در روزنامه شرق به چاپ رسیده است

هــر بار کــه می خواهــم این یادداشــت ها را بنویسم، با انبوهی از موضوعات روبه رو می شوم که همــه از اهمیــت بالایی برخوردار هســتند؛ اما هــر هفته فقط می توانم دربــاره یکی از آنها بنویسم. همیشه با خودم می گویم که هفته های بعد موارد دیگر را هم بیان خواهم کرد، اما هفته بعد خود باز با انبوهی از موضوعات جدید همراه است که عملا سبب می شود آن موضوعات قبلی از یادم برود.

بعضی از موضوعات دیگر تکراری شــده اند. اینکه مردم ما خودشان به استقبال مرگ می روند و بعد گریه و ناله می کننــد که چرا مردیم، دیگر برای همه عادی شــده اســت.

وقتــی که دولت بــرای مهار این پاندمی به شــدت کشــنده اعلام می کنــد که دو هفتــه همه چیــز تعطیل و همه در قرنطینــه باشــند و مردم هم به ســرعت قبل از اعـلام قرنطینه راهی شــمال می شــوند تا با بی مسئولیتی تمام مرگ را به کام سایر هم وطنان خود بریزند، دیگر جای گفتن ندارد. هر چه بگوییم به اصطلاح تف سربالاســت و فقط تکرار دوباره و دوبــاره انحطاط فرهنگی و اخلاقی ای اســت که سال هاســت دامن جامعه ما را فراگرفته؛ اما در کنــار این همه موضوعات مشــمئزکننده می تــوان اخبــار خوبی هم شــنید. خبرهایی که نه تنها انســان را خوشــحال می کنــد بلکه نوید ادامه زندگی فردی است که یک ثانیه از عمرش بــه تمام زندگی مردمانی این گونه بی مســئولیت مــی ارزد. ترخیــص اســتاد عبدالمجیــد ارفعی از بیمارســتان، نمونــه ای از همین موارد بســیار مهم اســت.

دیگر مقالات دکتر ناصر مقدسی
دغدغه‌های طبیبانه: علم‌ورزی و خردورزی

اســتاد ارفعی به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری بســتری شده است

چندی پیش در خبرگزاری ها آمد که اســتاد ارفعی به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری بســتری شده و به دلیل وخامت حالشان به آی ســی یو منتقل شده اند. با توجه به کهولت سن نگرانی زیادی در تمام ایران دوستان به وجود آمد. اســتاد دکتر عبدالمجید ارفعی متولد ۱۳۱۸ بندرعباس است. او را که پیام رسان ایران باستان می دانند، جزء معدود افرادی در جهان است که توانایی خواندن خط عیلامی را داشته و عمر خود را به ترجمه انبوه گل نوشته های عیلامی گذرانده اســت. او به زبان های باســتانی متعددی مسلط بوده و اولین کســی است که اســتوانه و منشور کوروش بزرگ را از زبان بابلی نو به فارسی ترجمه کرده اســت. همچنین الواح تخت جمشید نیز به همت استاد ارفعی ترجمه شده و به چاپ رسیده است.

وی در کنار این فعالیت های علمی، نقش بسیار مهمی در بازگرداندن کتیبه های هخامنشی که در دانشــگاه شــیکاگو به امانت گذاشته شده بود، ایفا کرد. او تنها شــاهد در دادگاهی بود که می خواســت این کتیبه ها را به نفــع دو خانواده یهودی مصادره کند؛ اما او با سطح دانش وسیع و جایگاه رفیعی که در مجامع بین المللی داشت، توانست تعلق این کتیبه ها به مردم ایران را ثابت کنــد و آنها را به ایران بازگرداند. او فروتنانه برای حفظ و شناساندن فرهنگ ایرانی بسیار کوشیده و عمر خود را در البــه الی این کتیبه ها و خطوطی که هریک پیامی از پیشــینیانمان بــرای ما دارند، ســپری کرده اســت.

دیگر مقالات دکتر ناصر مقدسی
دغدغه های طبیبانه: موزه ی یادبود استفان هاوکینگ

او نمــاد زنده ای اســت از داشته های ما؛ داشــته هایی که اگر کسانی چون اســتاد ارفعی نبودند، در این وانفســای زمانه و بی مهری به میراث کهن به سرعت از بین می رفت و اکنون این انســان بزرگ و اندیشمند توانست از ابتلای ســهمگین به بیماری کووید ۱۹ بهبودی یابد و بــه خانه خود بازگــردد. امیدواریم هرچه زودتر دوران نقاهت خود را نیز ســپری کرده و به بازخوانی سنگ نبشته های باستانی بازگردد. هنوز بســیاری از صداهای ناخوانده در ایران باســتان وجود دارد که منتظر کســانی مانند استاد ارفعی هســتند تا رمزگشــایی و بازخوانی شــوند. اینکه بتوانیم آنچه را چند هزار سال پیش نبشته شده و به فراموشی سپرده شده است، دوباره زنده کنیم و به گوش جهانیان برســانیم، بسیار شگفت انگیز اســت.

اینکه در دالان هــای تو در تــوی تاریخی گمشــده قــدم بزنیــم و آرام آرام و با وسواســی ســتودنی تکه تکه نبشته های ناقص و ناخواندنی را کنار هم بگذاریم، کاری است که از عهده کمتر کســی برمی آید. این اســت که اســتاد ارفعی را پیام آور ایران باســتان می دانند. امیدوارم همیشه سالم و سرزنده بماند و به پیام آوری از دل تاریک تاریخ ایران ادامه دهد. ایدون باد

 

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماری ام اس (MS) در بیمارستان سینا مرکز تحقیقات ام اس

مطلب چقدر مفید بود؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *