موج سوم کرونا

ما و رویارویی با موج سوم کرونا

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-متخصص مغز و اعصاب

چند روز پیش که بیمارستان رفتم کاملا مشخص بود که حجم بیماران مراجعه کننده و بستری شــده برای کرونا به شکل محسوسی افزایش یافته است. مشاهدات ســایر همکاران نیز حاکی از همین بود. بعد هم که ســریعا آمارها نیز منتشــر شــد و حتی آمارهای رســمی نشان از خیزش مجدد کرونا دارد.

بعد از یک افــت در میزان ابتلا، دوبــاره با افزایش میزان ابتلا بــه کرونا مواجه شــده ایم؛ مواجهه ای که البته چندان هــم دور از ذهن نبود. عدم رعایت موازین بهداشتی توسط مردم و کم خطر جلوه دادن کرونا توســط دولت باید همین نتایج را نیز به دنبال می داشــت.

آن همــه تذکــر کارشناســان در مورد جلوگیری از تجمعات در مراسم های مختلف، عدم تعجیل در بازگشــایی مدارس و ادامه دورکاری که عمال چندان مــورد توجه قرار نگرفت، این نتیجه را به دنبــال آورد و حالا ما باید منتظــر افزایش ابتلا و مرگ ومیر باشیم. مشکل بعدی همراهی این خیزش بــا آمدن فصــل پاییز اســت. فصلی کــه می تواند به دلیل آنفلوانزا بــر مخاطرات بیفزاید.

کادر درمان

کادر درمان اما دوباره به حجم بــالای مریض، نبودن امکانات، کمبود تخت بســتری، نبودن تخت آی سی یو و هزار معضل دیگر فکر می کند؛ کادر درمانی که ســخت خسته اســت و اندک توانی در بدن دارد. نمی دانم با این همه سیاســت اشــتباه تا کجا می توان پیش رفت و این کشــتی توفــان زده را در ایــن اقیانوس نامالیمتی ها حفظ کرد؟ این روزها ســؤال مشترک تمــام بیمارانم این اســت که آیا واکســن آنفلوانزا بزنیم یا نه. و وقتی می گوییم باید بزنید می پرســندآقای دکتر از کجا باید تهیه کنیم؟ میگویم ببخشید اگر واکســن موجود بود، بزنید. انگار حتی امیدی به یک واکســن ســاده آنفلوانزا نیز نداریم و همه اینها بر درد مــن به عنوان یک پزشــک می افزاید. خیلی وقت ها آنفلوانزا را ســاده فرض می کنیم.

دیگر مقالات دکتر ناصر مقدسی
دغدغه‌های طبیبانه: آسیب‌شناسی فرهنگی

اما ما در ســال های قبل با آنفلوانــزای H1N1 روبه رو بودیم که مرگ ومیر زیادی به بــار آورد. این ویروس پیش از ایــن نیز مرگ ومیر زیادی به بار آورده بود. احتمالا پاندمی ۱۹۱۸ آنفلوانزای اســپانیایی باید ناشــی از همین نوع ویروس آنفلوانزا بوده باشد. این پاندمی چیزی نزدیک به ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را در سرتاسر جهان کشت.

یکی از جاهایی که بیشترین قربانی را داد، ایران بود. ایرانی که تحت اشــغال دولت روس و انگلیســی بود. قحطــی و بیماری هایی همچون کم خونــی و مالاریا در آن بیــداد می کرد و مصرف تریاک از شــیوع بالایی برخوردار بود. در سال ۲۰۰۹ نیــز این ویروس یــک پاندمی دیگر ایجــاد کرد. این آنفلوانزا رفتار عجیبی داشــت. مشــخص شــد که ســبب آمبولی ریوی می شود. در عین حال می تواند سبب سکته قلبی، ترومبوز سیاهرگی و نیز سرخرگی شــود. رفتارهایی که جدید به نظر می رســید.

حالا دیگر همه با این واقعیت بد پزشکی آشنا هستیم که ویروس های جدید رفتارهــای جدیدی نیز به دنبال دارند. این موضوع هم در مورد آنفلوانزای خوکی و حالا هم در مورد ویروس کرونا دیده می شود. همین رفتارهای جدید و گول زننده رویکردهای درمانی به این بیماران را نیز مشکل می کند. جالب است زمانی کــه کرونا به ایــران آمد تا مدتی ایــن تصور بود که دوباره با شــیوع آنفلوانزای H1N1 روبه رو هستیم. اشــتباهی که عمــال به شــیوع بیمــاری کووید۱۹ کمک کرد.

موضوعی کــه بعدها مورد تأیید وزارت بهداشــت نیز قرار گرفت. هرســاله ایــن آنفلوانزا می آیــد و در عین اینکــه مرگ ومیر ایجــاد می کند تخت های بیمارســتان را نیز اشغال می کند. حالا با همراهی کرونا و آنفلوانزا بر ضریب اشــغال تخت به میزان بســیاری افزوده می شود و بنابراین تعداد بیمارانی که نیاز به بســتری داشــته اما تخت لازم برای آنها نیســت نیز افزایش می یابد و به ســادگی می تــوان فهمید که این مشــکل عمال بــه معنای افزایش میزان مرگ ومیر است.

دیگر مقالات دکتر ناصر مقدسی
همه گیری کرونا: فرصتی برای رشد علمی انسان

در حیاط بیمارستان قــدم می زدم و به همه اینها فکر می کردم. انگار در آســتانه حمله ای دیگر از دشــمنی بزرگ با کمترین امکانات ایســتاده ایم و باید با تمام قوا از ســلامتی جامعه ای دفاع کنیم که خــود هیچ رحمی به این ســربازان خســته اش نمی کند. نمی دانم تا کی باید جور مســئولیت ناپذیری فرهنگی ما را عده ای قلیل بکشند. جور و رنجی که تمام جنبه های این جامعه را دربــر گرفته و عمال چشــم انداز هویتی آن را تیره و تــار می کند. آنچه به جان این مــردم افتاده کرونا نیســت، کرونای فرهنگی است.کرونایی که ریشه وهویت ما را هدف گرفته است.

 

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماری ام اس (MS) در بیمارستان سینا مرکز تحقیقات ام اس

مطلب چقدر مفید بود؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *