کرونا چیست

فرصت های کرونایی

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی-متخصص مغز و اعصاب

کرونــا همچنان می تــازد و با سیاســت هاِ نه چنــدان درســت پی درپی متصدیــان امر، فکر نکنم حالا حالاها دســت از ســر ما بر دارد. کادر درمان به شدت فرســوده هستند و مردمان ما نیز چندان مراقبت های بهداشتی را رعایت نمی کنند.

همــه فکر می کنند در معرض خطر نیســتند؛ اما وقتی کرونا گریبانشــان را می گیــرد نه تنها خود در معــرض بدترین عواقــب می توانند باشــند، بلکه اطرافیان خــود را نیز در معرض خطر قرار می دهند و درعین حال ســبب می شوند که کادر درمان بیش از پیش فرســوده شوند. ما همچنان در مرحله قرمز و هشــدار هستیم و این قرمزی ها کماکان ادامــه دارد، اما کرونا تماما بد نیســت.همیشــه باید کمی بایســتیم و به آنچه تا به حال اتفــاق افتاده نگاهــی دوباره بیفکنیــم. آیا همه آنچه بر سر ما آمده تهدید بوده است؟ هیچ پدیده ای کاملا بد یا خوب نیســت. همه پدیده ها خاکستری هستند.

مهم این است که ما کدام سمت و سوی آن را دیده باشیم. آیا فرهنگ ما به ما یاد داده کــه تهدیدها را به فرصت بدل کنیــم؟ چنین چیزی در فرهنــگ کنونی ما نایاب شــده است و هر تهدیدی عملا دست به تخریب ما می زنــد. درحالی که اگر فرهنگ ایرانی تاکنون ادامه یافته به خاطر انعطاف پذیری و هضم کردن سایر فرهنگ ها درون خودش است، وگرنه یکی از حمله های بسیار در تاریخ ایران برای هر کشوری کافی بود تا فرهنگ آن را از ریشه بکند. به سخن دیگر بن مایه ای در فرهنگ ایرانی وجود داشــته که تهدیدها را به فرصت تبدیل می کرده اســت؛ اما به نظر می رســد این خصلــت مهم فرهنگ ایرانــی در دهه های اخیر به شــدت خدشــه دار شــده و دیگر نسل های اخیر نمی توانند خود را با شــرایط وفق داده و تهدیدها را به فرصتی برای توانمندشــدن تبدیل کنند، کرونا نیز از این قاعده مستثنا نیســت؛ بااین حال باید هر لحظه به فکر تغییر این شرایط باشــیم و فکر می کنم به دالیل متعددی کرونــا یکی از فرصت هایی اســت که می تواند در تغییر این نقصانی که مانند یک انگل به جان فرهنگمان افتاده، به ما یاری برساند.

دیگر مقالات دکتر ناصر مقدسی
کرونا به خط عیلامی

چنــد روز پیش پــس از اتمــام کلینیک چند دقیقه ای آرام در صندلی ام فرورفتم. شــش ماه از آمدن کرونا گذشــته اســت.درست است که خسته شــده ام، درست اســت که عزیزانی را از دســت داده ام، امــا خودم هم چیزهــای زیادی یاد گرفته ام. تجاربی که تا همین شــش ماه قبل اصال برای من قابل تصــور هم نبود. کرونا مانند یک موتــور محرکه همــه مفاهیــم را دگرگون کرد.از طبابت و آمــوزش تا اقتصاد و چگونگی نفوذ دنیای مجــازی در زندگی ما و همه اینها با خود مفاهیم جدیدی را بــه دنبال آورد. حداقل در این شــش ماه در همین علم پزشکی، اکنون تله مدیســین بسیار برجسته شــده و مورد توجه قرار گرفته اســت. مــا تازه داریــم ظرفیت های فضای مجازی را کشــف می کنیم. تله مدیســین هم شامل نحوه ارتباط با بیماران، هم تشخیص بیماری و هم آموزش پزشکی می شود. موضوعی که نشــان می دهد فضای مجازی تا چــه اندازه مفید و پربازده اســت.

نکته مثبت اینجاســت که با این اینترنت خــراب مملکتمان ِ و ســرعت های کم آن، چنان با ســرعت بســترآموزشــی آماده و وبینارهای متعددی برگزار شد که فکر نمی کنم حتی با بازگشت به شرایط قبل از کرونا این روش آموزشــی تغییر کند. این تغییر یک ضرورت بــود، اما نکته مهم اینجاســت که این تغییر با موفقیت در کشــوری انجام شــد که زیرساخت های مناســب برای آموزش مجازی را نداشت و هنوز هم ندارد. همین االن جوان های مســتعدی به دنبــال ایجاد راه هایی هســتند که بتواننــد در همیــن فضای ایران ایــن مقوالت را گســترش دهند و آن را به حداکثــر بهره برداری برســانند و همیــن باعث دلگرمی و خشــنودی است. کرونا عاملی خــارج از کنترل بود که در عین تهدیدهایــی که به وجــود آورد، از تمام دیوارها و محدودیت ها رد شــد و همــه را وادار کرد که خــود را با آن وفق دهند. به گمانم کرونا ســبب شد بخشــی از محدودیت های بیشماری که در جامعه ما وجود دارد، ناکارا شــوند. همین نکته می توانــد فرصت های بی شــماری را در برابر ما بگشاید. فقط باید با دقت، چشم بگشاییم و آنها را ببینیم. در این صورت اســت کــه توانمندتر از پیش خواهیم شد.

دیگر مقالات دکتر ناصر مقدسی
معرفي و بررسي کوتاه فیلم «کالرا»

 

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی متخصص مغز و اعصاب و درمان بیماری ام اس (MS) در بیمارستان سینا مرکز تحقیقات ام اس

اجتماعی

دکتر ناصر مقدسیفرصت های کروناییکرونا چیستکرونا و مبارزه با آنمقاله درباره کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *