باستان شناسی

_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

دغدغه های طبیبانه: طبیبانه های ما را می فروشند

می 19, 2022
دغدغه های طبیبانه طبیبانه های ما را می فروشند عبدالرضا ناصر مقدسی در روزنامه شرق به چاپ رسیده است هفته پیش برای ایراد سخنرانی به شهر زیبای شیراز سفر کردم. شهری که برای من پر از خاطره است. جوانی 18 ساله بودم که برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی  به شیراز رفتم و تمام وجودم مملو از تجارب و اتفاقاتی است که در این شهر برای من افتاد. شاید مهم ترین نمود حضور در شیراز،  همان فضای قدسی حافظیه باشد که نمی دانم چند بار در طول این سالها به آنجا رفته ام. ساعتها نشسته ام و به انبوه ادامه مطلب