_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

نوزایی فرهنگی و تغییر مفهوم هویت ایرانی

نوامبر 26, 2022
نوزایی فرهنگی و تغییر مفهوم هویت ایرانی نگاهی علم ورزانه بر پایه عصب شناسی فرهنگی  به مفاهیم جدید در اعتراضات اخیر عبدالرضا ناصر مقدسی این مطلب در روزنامه شرق به چاپ رسیده است   مقدمه: هویت ملی شاید اصلی ترین پایه ی فرهنگ هر ملتی بوده و عاملی است که می تواند آن ملت را در شرایط خطیر و بحرانی در کنار هم نگهدارد و جامعه را از فروپاشی نجات دهد. لذا تقویت هویت ملی بطوریکه حافظ منافع آن ملت باشد از مهم ترین اقداماتی است که هر حکومت و نهاد اجتماعی باید نسبت به انجام آن بکوشد و ادامه مطلب