_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

پزشکی سایبورگی: جهان پزشکی در سایه هوش مصنوعی و دنیای متاورس

مارس 14, 2023
پزشکی سایبورگی: جهان پزشکی در سایه هوش مصنوعی و دنیای متاورس آیا شیوه ی طبابت تغییر خواهد کرد؟ عبدالرضا ناصر مقدسی در سالنامه شرق به چاپ رسیده است مقدمه: جهان با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است. موضوع این نیست که ما با این تغییرات موافق و یا مخالف باشیم بلکه چه بخواهیم و چه نخواهیم جهان به این سمت می رود و اگر نتوانیم از فرصتهای بدست آمده نهایت استفاده را بکنیم زیر بار این هجمه خرد و نابود خواهیم شد. فناوری های جدید همچون هوش مصنوعی، متاورس، اتصال انسان و ماشین که هر روز پر قدرت تر ادامه مطلب