_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

مغز انسان و یافته ای جدید در مورد موش های دالان ساز

آگوست 4, 2022
مغز، کشاورزی و اسطوره ها مغز انسان و یافته ای جدید در مورد موش های دالان ساز عبدالرضا ناصر مقدسی در روزنامه شرق به چاپ رسیده است انقلاب کشاورزی اگر مهم ترین اتفاق در تاریخ انسان خردمند نباشد بیشک یکی از انگشت شمار اتفاقاتی است که سرنوشت انسان را بطور کامل تغییر داده است. برای همین است که علی رغم متاخر بودن آن حجم مطالب ، آیین ها و اسطوره هایی که در اطراف این انقلاب و در مورد آن شکل گرفته حیرت انگیز است.اولین طلیعه های  انقلاب کشاورزی حدود دوازده هزار سال قبل رخ داد. یعنی از عمر ادامه مطلب