_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

دغدغه‌های طبیبانه: حفظ ارزش‌های انسانی با کمک فضای مجازی

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳
دغدغه‌های طبیبانه: حفظ ارزش‌های انسانی با کمک فضای مجازی عبدالرضا ناصر مقدسی یکی از مواردی که شاید ذهن همه ما را به خود مشغول کرده باشد، این است که چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟ به این معنا که هر جا زندگی می‌کنیم، صاحب رفاه و آزادی باشیم. دموکراسی حاکم باشد و ما بتوانیم در سایه جامعه آزاد و دموکراتیک به رؤیاها و آرزوهای خود برسیم. در نظر اول چنین چیزهایی ساده و مورد توافق همه به نظر می‌رسند اما همین که به اطراف خود نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این‌گونه نیست و انگار انسان‌های زیادی هستند که به دنبال ادامه مطلب