_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

دغدغه‌های طبیبانه: چگونه می‌توان در دنیای پرهیاهوی ما خردمند بود؟

دسامبر 2, 2023
دغدغه‌های طبیبانه: چگونه می‌توان در دنیای پرهیاهوی ما خردمند بود؟ عبدالرضا ناصر مقدسی من همواره احترام بسیاری برای فیلسوف بزرگ آلمانی یورگن هابرمارس که او را بزرگترین فیلسوف زنده جهان نیز می‌نامند قائل بوده و هستم. یورگن هابرمارس با تأکید بر جامعه‌شناسی‌ای که بن مایه‌های قوی فلسفی دارد بدنبال ارائه راه حلی برای هر چه بهتر شدن جهان ما و صلحی فراگیر است. هابرمارس بر احساس وظیفه‌ای تأکید دارد که با تکیه بر ارزش‌های اخلاقی، ما را در جهت کمک به جامعه یاری برساند. همه‌ی این‌ها از او فیلسوفی مسئول می‌سازد. فیلسوفی که در برج عاج خود ننشسته و ادامه مطلب