باستان شناسی

_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

دغدغه های طبیبانه: ظرفیت های خالی دستیاری و بحرانی به نام سهمیه

نوامبر 27, 2021
دغدغه های طبیبانه ظرفیت های خالی دستیاری و بحرانی به نام سهمیه عبدالرضا ناصر مقدسی در روزنامه شرق به چاپ رسیده است سیستم بهداشت و درمان ما با بحران بسیار عمیقی روبرو است که بسرعت دارد تبعات منفی خود را نشان می دهد. روند مهاجرت پزشکان و پرستاران سرعت شدیدی گرفته و بسیاری از نیروهای متخصص یا ایران را ترک کرده اند و یا در حال ترک آن هستند. همین موضوع ما را با کمبود شدید افراد متخصص روبرو کرده است. از سوی دیگر در بعضی از رشته های تخصصی ظرفیت ها خالی مانده اند بطوریکه در رشته های ادامه مطلب