باستان شناسی

_

مقالات منتشر شده توسط دکتر ناصرمقدسی در حوزه باستان شناسی

_

The Burnt City and the Evolution of the Concept of “Probability
In the Human Brain   Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Burnt City and the Evolution of Cognitive Science
Dr.Abdorreza Naser Moghadasi

Artificial Eye in Burnt City and Theoretical Understanding of
How Vision Works

First Skull Surgery in Iran: The Burned City and a 4800-Year-Old Skull

Anahita Arәdvī Sūra: The Goddess of Healt

Contentment Drug: An Ancient Persian Text about Happiness

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the Continental Shelf of Iran

The Oldest Image of a Woman During Vaginal Delivery in the
Continental Shelf of Iran

  • باستان شناسی

یادنامه: به یاد مریم میرزاخانی

جولای 26, 2021
یادنامه به یاد مریم میرزاخانی عبدالرضا ناصر مقدسی در روزنامه شرق به چاپ رسیده است 23 تیرماه سال روز درگذشت مریم میرزاخانی بود. از زمانی که جایزه ی فیلدز را گرفت  تا فوت غمناکش و بعد از آن در چند فرصت دیگر در مورد مریم میرزاخانی نوشتم.هر چند او کار خود را کرد و مهم ترین اثرها را در تاریخ بشر گذاشت اما هر بار که می خواهم در مورد او صحبت کنم و یا چیزی بنویسم  بغض گلویم را می گیرد. قبل از هجوم کرونا بود که برای ایراد یک سخنرانی به دانشگاه صنعتی شریف دعوت شدم. اولین ادامه مطلب